Heerlenersteenweg 117, 6466 KS Kerkrade NL

Algemene voorwaarden 13th Concepts BV

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
13th Concepts BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Kerkrade en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 82072248, hierna te noemen 13th Concepts

De opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan 13th Concepts tot het verrichten van de in de opdracht beschreven werkzaamheden
De opdracht: de overeenkomst tot het aanbrengen van folies en/of beletteringen op voertuigen, (delen van) gebouwen en interieurdelen.

Artikel 2: De offerte
De offerte van 13th Concepts wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch (per mail) uitgebracht en is van kracht gedurende 2 weken na dagtekening. Een offerte waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat, bindt 13th Concepts in geen geval.

Artikel 3: De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch (e-mail of WhatsApp) gegeven. Een door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze zowel door 13th Concepts als de opdrachtgever is bevestigd. Hierbij worden deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing verklaard. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

In een schriftelijke dan wel elektronische opdracht worden in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen:

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • de prijs van de werkzaamheden
 • de geplande uitvoeringsdatum
 • de verwijzing naar deze algemene voorwaarden

Artikel 4: Prijsopgave en termijn
Opdrachtgever krijgt bij het verstrekken van de opdracht een prijsopgave van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij opdrachtgever en 13th Concepts een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering aangegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal 13th Concepts contact met de opdrachtgever opnemen, om de meerkosten te bespreken.

Het verwijderen van oude folie en/of belettering geschiedt enkel op basis van nacalculatie.

Artikel 5: Garantiebepalingen
Naast de standaard garantiebepalingen van de leverancier van de folie, zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:

 • op het aanbrengen van folie en belettering: een termijn van 12 maanden
 • op het aanbrengen van tint-folie op autoruiten: een termijn van 24 maanden
 • op het aanbrengen van interieurfolie: een termijn van 24 maanden

In verband met de hechtingsgraad van de folie wordt beperkte garantie(*) gegeven op:

 • voertuigen ouder dan 5 jaar;
 • voertuigen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden;
 • voertuigen waarop roest is aangetroffen;
 • voertuigen welke eerder overgespoten zijn.
 • (*) e.e.a. ter beoordeling door 13th Concepts

Er kan geen garantie gegeven worden indien de folie wordt belast door bijv. magneetplaten.
Krassen, deuken, scheuren en steenslagschade in de (originele) lak van het voertuig blijven zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie.

Bij alle garantiebepalingen geldt dat de opdrachtgever/eindgebruiker de bij oplevering van het werk gegeven gebruiks- en onderhoudsadviezen dient op te volgen.

Garantie wordt alleen verleend als er direct na de constatering van afwijkingen of beschadigingen contact wordt opgenomen met 13th Concepts. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering. Zie ook art. 7 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 6: Annuleren van een afspraak
De opdrachtgever heeft het recht om een afspraak tot 48 uur vóór de uitvoeringsdatum kosteloos te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden (per mail of Whats App)

Bij annulering binnen 48 uur vóór de uitvoeringstermijn of bij ‘no show’ zal 13th Concepts kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Oplevering en controle
De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering direct te controleren. Indien blijkt dat de afgesproken opdracht verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is uitgevoerd, dan dient de opdrachtgever deze gebreken onmiddellijk (binnen een maximale termijn van 1 week) schriftelijk te melden aan 13th Concepts. In overleg met 13th Concepts zal een passende oplossing overeengekomen worden.

Artikel 8: Copyright
13th Concepts behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

Het is aan opdrachtgever niet toegestaan om (digitale) ontwerpen van 13th Concepts aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van 13th Concepts.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van 13th Concepts is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.

13th Concepts is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van enige folie.

Artikel 10: Facturering
Er zal ten allen tijde een gespecifieerde rekening worden afgegeven. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 11: Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, berust de beslissing uitsluitend bij 13th Concepts.